Nieuwsbrief voor verenigingen 8 mei 2020

 

Nieuwsbrief 3: Aangepaste coronamaatregelen sport- en cultuur verenigingen

Op 6 mei 2020 heeft minister president Rutte namens het kabinet een routekaart gepresenteerd.
Deze routekaart moet Nederland van “wat mag niet” naar “wat kan wel” begeleiden.
Steeds wordt vanaf een vooraf gestelde datum aangegeven wat mogelijk is.
Wel met de restrictie dat de corona cijfers de verruiming op dat moment toe moeten laten.
Op deze manier kan op een verantwoorde wijze een verruiming van de mogelijkheden plaatsvinden.
De aangekondigde verruiming heeft directe gevolgen voor de sportmogelijkheden en voor cultuur.
Deze staan in verschillende kopjes in deze nieuwsbrief. Kop 2 is voornamelijk gericht op sport en kop 3 op cultuur.
Als er aanleiding is om u aanvullend te informeren dan doen wij dit via een volgende nieuwsbrief.

 

 

1. Algemeen

Algemene Ledenvergadering (ALV) en corona
Het was tot nu toe nog niet mogelijk om de hele ALV volledig digitaal te laten plaatsvinden. De COVID wet maakt dat nu mogelijk. De COVID wet is sinds 24 april 2020 van kracht. Het houden van een digitale ALV kan met terugwerkende kracht sinds 16 maart 2020. De wet vervalt in principe op 1 september 2020. Het is echter mogelijk dat de COVID wet meerdere malen met twee maanden verlengd wordt.

Voorwaarden digitale ALV

Op grond van de COVID wet kan een clubbestuur bepalen dat een ALV digitaal kan plaatsvinden. Ook kan het bestuur bepalen dat de leden digitaal kunnen stemmen. Het maakt dus niet uit wat hierover in de statuten staat. De club moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de ALV is digitaal voor de leden te volgen, bijvoorbeeld via een livestream, audio of video;
 • de leden kunnen tot 72 uur vóór de ALV schriftelijk of elektronisch vragen stellen over agendapunten. Het bestuur mag deze termijn verkorten;
 • het bestuur moet de vragen van leden uiterlijk tijdens de ALV beantwoorden. Deze antwoorden moeten voor de leden beschikbaar zijn, bijvoorbeeld via de website of e-mail. De leden moeten de antwoorden kunnen betrekken bij het uitoefenen van hun stemrecht;
 • tijdens de ALV moet het bestuur vragen van de leden zo goed mogelijk beantwoorden.

Meer informatie over de digitale ALV via: https://sportzaken.pro/verenigingsbestuur/covid-wet-legaliseert-nu-een-digitale-alv/

Interactieve webinars Rabobank verenigingsondersteuning

De Rabobank ondersteunt de verenigingen ook in deze coronatijd. Dit doen zij onder meer via interactieve webinars. De onderwerpen zijn ledenbinding, communiceren en financieel gezond. Zie onderstaande link voor meer informatie: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/noord-en-oost-achterhoek/interactieve-webinars-rabobank-verenigingsondersteuning/

Coöperatiefonds

Het coöperatiefonds van de Rabobank ondersteunt initiatieven die het maatschappelijke of culturele leven in de regio verbeteren. Zie onderstaande link voor meer informatie: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/noord-en-oost-achterhoek/cooperatiefonds/

 

2. Mogelijkheden sport

Vanaf 29 april zijn de sportmogelijkheden verruimd voor jeugd en jongeren. In de vorige nieuwsbrief hebben wij u opgeroepen om de plannen hiervoor met contactpersonen aan ons door te geven. Wij vinden het fijn dat hier massaal gehoor aan is gegeven. Onze complimenten voor de wijze waarop u dit aanpakt. Is het er bij u nog niet van gekomen, dan vragen wij u om de plannen alsnog aan ons door te sturen.

Vanaf 11 mei geldt:

 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen (ongewijzigd).
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen (ongewijzigd).
 • Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.
 • Geen evenementen, geen wedstrijden, kleedkamers, douches en kantine blijven gesloten.

Er is landelijk geen maximale groepsgrootte bepaald. Zorg er voor dat het aantal sporters het goed mogelijk maakt om de 1,5 meter te handhaven.

Vanzelfsprekend zullen de verschillende leeftijdsgroepen nu door elkaar gaan lopen. Vermijd grote groepen mensen en zorg dat je bij 13 tot en met 18 jaar en 18 + altijd 1,5 meter afstand houdt. Ouders langs de lijn zijn op dat moment niet zelf aan het sporten dus die zijn op deze manier niet gewenst.

Helaas is binnen sporten nog niet toegestaan omdat bij het sporten aerosolen vrijkomen, binnen vormen deze een risico voor de verspreiding van het virus. Volgens de routekaart kan dit pas weer per 1 september. Daarom mag voorlopig alleen in de buitenlucht gesport worden.

De zwembaden mogen vanaf 11 mei weer open. In tegenstelling tot andere sportaccommodaties mogen hier de kleedruimtes wel gebruikt worden. Zwembaden zullen extra maatregelen nemen om alle hygiënemaatregelen van het RIVM goed na te leven en het virus geen kans te geven binnen het complex. Bovendien dienen bezoekers de 1,5 meter in afstand in acht te nemen in en buiten het water. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 afstand te houden in en uit het water. De zwembadbranche werkt op dit moment de mogelijkheden uit.

Voor een goed en veilig verloop van de georganiseerde sportactiviteiten adviseerden wij al om het protocol ‘Verantwoord Sporten’ te volgen. Deze wordt aangepast naar de nieuwe mogelijkheden en is te vinden via www.noc-nsf.nl in het dossier corona. Er wordt ook een protocol voor 19 jaar en ouder opgesteld dat hier te vinden is. Ook bonden maken protocollen. Zij moeten binnen de regels en de geest van het algemene protocol blijven.

Een handig document waar veel clubs/organisaties die willen opstarten veel baat bij hebben en waarin stapsgewijs aangegeven wordt wat je als club/organisatie allemaal moet regelen vind je in onderstaande link: https://nocnsf.nl/media/2748/nocnsf-corona-checklist_opstarten-vereniging.pdf

Op https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen staan de veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus en sport. Ook op www.rijksoverheid.nl vindt u veelgestelde vragen over het coronavirus en sport. Deze worden continu aangepast naar de actualiteit.

Sportverenigingen kunnen voor sportspecifieke vragen terecht bij hun eigen bond. Met overige vragen kunnen zij terecht bij Elena Kock elena@talentverbinder.nl en Bregje Rensen b.rensen@aalten.nl.

110 miljoen voor de sport

Met de heropening van de sport voor de jeugd, stelt het kabinet 110 miljoen euro extra beschikbaar voor sportverenigingen. Ook sportverenigingen zijn financieel geraakt door de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Competities zijn vroegtijdig beëindigd en clubhuizen zijn gesloten. De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van Rijn voor Medische Zorg mee ingestemd de clubs te hulp te schieten zodat zij de jeugd goed kunnen opvangen en de unieke Nederlandse infrastructuur behouden blijft. Met de insteek dat sportverenigingen hun deuren weer voor alle Nederlanders openen.

 • 90 miljoen voor kwijtschelding huur in de periode 1 maart t/m 1 juni.
 • 20 miljoen voor clubs met een accommodatie (max. €2500,-) per club.

Voor het volledige persbericht:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/05/01/110-miljoen-euro-ondersteuning-voor-sportverenigingen

Er komen nu vragen van clubs en verenigingsondersteuners hoe je als club hiervoor in aanmerking kunt komen en ook wat de gemeente precies gaat doen voor de clubs m.b.t. de kwijtschelding. Het antwoord hierop kunnen wij nog niet geven, omdat de regelingen op dit moment nog worden uitgewerkt door rijksoverheid. Nadere informatie hierover wordt over een aantal weken verwacht.

 

3. Mogelijkheden cultuur

In de persconferentie van woensdag 6 mei heeft de minister president aangegeven dat het kabinet begint met het aanpassen van de coronamaatregelen. In de aankondiging heeft men ook specifiek een aantal versoepelingen voor de culturele sector opgenomen. Onderstaand geven wij u een kort overzicht.

Vanaf 11 mei geldt:

Bibliotheken kunnen hun deuren weer openen voor publiek onder de voorwaarde dat er specifieke maatregelen worden genomen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Verwachting per 1 juni 2020:

Als het virus onder controle blijft wordt per 1 juni 2020 het volgende toegestaan:
Bioscopen en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), mogen open, onder voorwaarden:

 • een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand;
 • bezoekers moeten reserveren;
 • in een gesprek vooraf tussen ondernemer en bezoeker wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen, zodat er gestuurd kan worden op de 1,5 meter afstand.

Verwachting per 1 juli 2020

Als het virus onder controle blijft, kan per 1 juli 2020 het maximum aantal bezoekers voor bioscopen en culturele instellingen worden uitgebreid naar 100 personen.

Na 1 september 2020

Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.

Wat betekent dit?

Op dit moment is nog niet voldoende duidelijk wat dit voor de culturele sector concreet betekent.
Culturele instellingen mogen per 1 juni 2020 onder strikte voorwaarden open, maar daaruit kan niet direct worden geconcludeerd wat dit concreet betekent voor alle activiteiten zoals bijvoorbeeld het houden van repetities en lessen. De rijksoverheid heeft aangegeven dat de komende tijd de details verder worden uitgewerkt.

Daarnaast zijn diverse brancheverenigingen druk bezig met het opstellen van basisprotocollen om de RIVM-normen bij heropening te kunnen waarborgen.

Cultuurverenigingen kunnen voor cultuurspecifieke vragen terecht bij hun eigen koepelorganisatie. Met overige vragen kunnen zij terecht bij Richard Jongetjes richard@talentverbinder.nl en Marjon Lettink m.lettink@aalten.nl.

 

Tot slot

Met iedere stap die wij in dit proces in de strijd tegen het coronavirus zetten, zullen sommige mensen opgelucht zijn, anderen juist teleurgesteld of bezorgd. Toch is dit de intelligente weg vooruit naar een gezonde samenleving, waarin mensen zich veilig voelen, kunnen ondernemen, onderwijs volgen en zich weer zo vrij mogelijk kunnen bewegen. Samen met elkaar, goed doordacht en met een gestructureerd plan, hopen we stap voor stap weer naar het ‘normale’ te gaan. Wij wensen jullie veel succes bij deze nieuwe uitdaging. Blijf gezond en zorg goed voor elkaar!

Relevante links: