Maatregelen en tips voor verenigingen

 

De impact van het coronavirus is enorm; op de gezondheid, op de economie, op ieders bewegingsvrijheid en ook op sport en bewegen. Hierdoor komen veel vragen van verenigingen binnen op het gebied van financiën, accommodatie, vergoedingen, compensatie en maatregelen. Mede daarom ontvangt u een zo volledig mogelijk overzicht met de belangrijkste maatregelen en tips. De situatie kan echter dagelijks veranderen. Wanneer dit het geval is sturen we een update. In deze brief staat veel informatie die voor alle verenigingen geschikt is. Ook staat er informatie in specifiek gericht op sport verenigingen en sportaanbieders.

Update verlenging maatregelen

De maatregelen vanwege het Coronavirus die van kracht waren tot en met 6 april zijn verlengd tot en met 28 april. De aanwijzingen tot 1 juni blijven onverminderd van kracht. Dit heeft ook voor sport en sportevenementen gevolgen. Hieronder de belangrijkste daarvan:

 • Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht;
 • Er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats. Voor informatie over het vroegtijdig stopzetten van competities, verzetten van toernooien en evenementen, kunnen sportverenigingen contact opnemen met hun sportbond;
 • Er vinden in ieder geval tot en met 28 april geen georganiseerde sportactiviteiten plaats in de openbare ruimte;
 • Voor sporten in de openbare ruimte geldt dat de groep uit niet meer dan 2 personen mag bestaan met in acht neming van de inmiddels bekende maatregelen zoals 1,5 meter afstand;
 • Blessuregevoelige sporten waardoor u aangewezen kunt zijn op medische hulp (bijvoorbeeld door een ongeval) dienen vermeden te worden;
 • Mensen die vallen in een risicogroep zoals ouderen, moeten zoveel mogelijk sociaal contact vermijden, samen sporten gaat dus ook even niet;
 • Op bovenstaande wordt gecontroleerd eventueel worden geldboetes opgelegd;
 • Voor de topsport wordt geen uitzondering gemaakt en gelden ook bovenstaande maatregelen;
 • Op uiterlijk dinsdag 21 april maakt de overheid bekend in hoeverre deze maatregelen verlengd worden.

Tot 1 juni:

Samenkomsten blijven tot 1 juni verboden waaronder ook; congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen, het betaald voetbal en toernooien.
Voor meer informatie https://sportengemeenten.nl/publicaties/sport-en-coronavirus/

Om sportverenigingen op weg te helpen heeft het NOC* NSF een handige checklist gemaakt. Ook andere verenigingen kunnen er gebruik van maken, niet alle punten zijn dan relevant. https://nocnsf.nl/checklist-coronavirus-sportverenigingen

Contributie

Er is op dit moment geen landelijke regel en elke vereniging doet het op z’n eigen manier. De kosten van uw club lopen door. U kunt uw leden vragen solidair te blijven. Sport-breed is het standpunt dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Aan te bevelen is om in overleg te gaan met de leden en vooralsnog de contributie gewoon te innen. Eventueel kan het moment van contributie-inning uitgesteld worden. Als deze crisis ook nog na juni aanhoudt, bekijk dan op dat moment met uw leden of dat nog steeds de juiste keuze is. Lees hierover meer via Sport Knowhow XL https://www.sportknowhowxl.nl/achtergronden/sport-en-recht/item/121207/het-coronavirus-en-de-juridische-gevolgen-voor-de-sport

Bijzondere bijstand voor sport en cultuur/ Jeugdfonds Sport en Cultuur
U kunt uw leden wijzen op het feit dat de gemeente Aalten een bijdrage geeft voor de kosten van sport en cultuur. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de contributie voor het lidmaatschap van een vereniging.
Wanneer het inkomen lager is dan 120% van de bijstandsnorm, kan gebruik worden gemaakt van de meedoen-regeling. Dit geldt voor alle inwoners van de gemeente Aalten.
Voor meer informatie zie https://www.aalten.nl/inwoners/formulieren_43136/item/meedoenregeling-aanvraag-vergoeding_7369.html Naast de meedoen-regeling kan ook gebruik worden gemaakt van het Jeugdsportfonds deze regeling is voor alle gezinnen met kinderen tussen 4 en 18 jaar die rechtmatig in de gemeente Aalten wonen met een inkomen dat niet hoger is dan 110% van de norm voor bijstand. Daarnaast kan het Jeugdfonds Sport en Cultuur voor gezinnen met een inkomen tussen 110-120% een jaar lang de contributie overnemen. Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kunnen alleen professionals uit het onderwijs, de hulpverlening en de gezondheidszorg doen. Voor meer informatie zie www.aalten.nl/smallebeurs

Communicatie met leden, vrijwilligers en andere betrokken in de club
Zorg ervoor dat de leden weten wat er binnen de vereniging speelt en voor welke vragen de club staat. Het is van groot belang om juist nu in contact te blijven met uw leden. Communiceer eventuele keuzes en beargumenteer deze. Probeer uw leden ergens tegemoet te komen, mee te denken en mee te bewegen. Hoe zorgt u ervoor dat u de leden binnenhoudt? Focus u op de rol van verenigen.

Tips

 • Communiceer en breng nieuws naar buiten;
 • Bied de mogelijkheid om materialen te lenen;
 • Maak een whatsapp groep of een gesloten Facebook pagina;
 • Bied online workouts/trainingen/oefeningen aan door middel van bijvoorbeeld Skype, ZOOM of Trello;
 • Organiseer een online evenement zoals een pubquiz; bingo met inschrijfgeld
 • Organiseer een E-game competitie
 • Daag uw leden uit door middel van challenges voor thuis;
 • Deel het via social media en www.gemeenteaaltenvitaal.nl en www.dinxperlovitaal.nl Op de website kunt u tevens ook veel ideeën op doen.

Vergroot de betrokkenheid van uw leden door bijvoorbeeld persoonlijk een kaartje of een zakjes paaseitjes te brengen. Dit wordt vaak erg gewaardeerd en zorgt voor binding.

Toekomst
Het zijn- en blijven onzekere tijden. Niemand kan vertellen hoelang deze situatie nog gaat duren, maar het is mogelijk dat er een aantal maatregelen versoepeld wordt vanaf 1 juni. Daarnaast is de kans groot dat er alsnog maatregelen genomen moeten worden om te gaan sporten. Als vereniging een mooi moment om alvast na te denken over het (sport) aanbod, want nu bekend is dat het nog wel even gaat duren kunnen we gaan nadenken over de oplossing om gezamenlijke sportbeoefening mogelijk te (blijven) maken. Dit kan betekenen dat bijvoorbeeld de capaciteit wordt teruggebracht, er virtuele alternatieven of aangepaste trainingsoefeningen komen, apparaten en matjes verder uit elkaar moeten en er ruimere openingstijden moeten komen. Wellicht kan er ook breder gebruik gemaakt worden van innovatieve varianten, zoals walking football en no jump volley om het onderling contact te beperken. Een ander alternatief is om de gemiste tijd in de zomerperiode in te halen. Kortom veel vraagstukken om alvast over na te denken. Het zal veel aanpassingsvermogen vergen maar het biedt ook mogelijkheden!

Vrijwilligersvergoeding
U mag alleen een vrijwilligersvergoeding toekennen als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht. Mocht er sprake zijn van een structurele toekenning dan is het goed om contact op te nemen met de betreffende vrijwilliger over het al dan niet voorlopig stopzetten. Dit voorkomt onbegrip en irritaties.

Verloning personeel sportverenigingen
Werkt uw sportvereniging met betaalde krachten? Netwerk in de Sport biedt bruikbare informatie voor lokale sportverenigingen die ook werkgever zijn. https://www.netwerkindesport.nl/

Algemene Leden Vergadering
Veel verenigingen hebben in de komende weken een Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland. Maar door de coronamaatregelen van het kabinet is het voorlopig niet mogelijk om bijeenkomsten en vergaderingen te organiseren. De ALV in de normale vorm kan dan ook voorlopig geen doorgang vinden. In dit artikel  vindt u een richtlijn die uitlegt hoe het beste gehandeld kan worden. Hier wordt ook antwoord gegeven op de vraag of een digitale ALV is toegestaan. De ALV is ook een onderwerp in dit artikel op de website van NOC*NSF over de juridische gevolgen voor verenigingen.

Een online/via elektronische systemen ALV houden is voor de meeste verenigingen niet mogelijk. Alleen die verenigingen die dit al eerder statutair hebben laten vastleggen kunnen dit wel doen. Het goede nieuws is echter dat de regering, als reactie hierop, (spoed)wetgeving in voorbereiding heeft die dit probleem gaat ondervangen. Zie hiervoor deze pagina van de rijksoverheid. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de spoedwet voor behandeling in de tweede kamer geagendeerd staat, maar de verwachting is dat dit redelijk snel zal gebeuren.

Financiële maatregelen en compensatie
Uitstel betalingsverplichting gemeentelijke belastingen
Voor gemeentelijke belastingen is uitstel automatisch verleend behalve in het geval wanneer er een automatische incasso is afgegeven. Dan kunt u om uitstel te vragen. Meer informatie hierover via de website van de gemeente.

Uitstel rijksbelastingen
Bij de Belastingdienst kan een verzoek om uitstel van belastingbetaling ingediend worden. Dat kan gaan om inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Als u de komende maanden te laat belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als u door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen. Voor de eerste 3 maanden is geen verklaring van een derde deskundige zoals een accountant of brancheorganisatie nodig. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen, verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging geldt voor alle belastingschulden.

Uitstel bankaflossingen
Enkele banken reageren op de financiële zorgen van sportverenigingen. Diverse banken bieden de mogelijkheid om de aflossingen voor een periode van zes maanden uit te stellen. De Stichting Waarborgfonds Sport heeft deze banken inmiddels toegezegd om ook de afbouw van de borgstelling op te schorten voor die periode. Lees hierover meer via de website van Stichting Waarborgfonds Sport. 

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19
De regeling TOGS is specifiek bedoeld voor ondernemers (lees ook sportverenigingen) die dicht moesten van de overheid. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. Het gaat om een gift, en niet om een lening. Specifiek voor (sport)ondernemers is deze regeling inmiddels verbreed en voor nog meer doelgroepen toegankelijk.
Sportverenigingen en -stichtingen kunnen via het Noodloket de eenmalige tegemoetkoming aanvragen. De tegemoetkoming is voor ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes Klik hier voor meer informatie. Voor de sport gaat het om alle organisaties die beginnen met de SBI code 93. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. De TOGS is aan te vragen via deze link Door drukte is de site beperkt bereikbaar voor aanvragen. Lukt het niet om in te loggen of een aanvraag in te dienen? Probeer het op een later tijdstip opnieuw. Aanvragen is mogelijk t/m vrijdag 26 juni.

Tegemoetkoming in de loonkosten (90%)
Noodmaatregel Overbrugging behoud Werkgelegenheid (NOW)
De tijdelijke Noodmaatregel ter Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (verder: NOW) is een compensatie voor acute en zware terugval van omzet ten gevolge van de corona-uitbraak. Deze regeling is in plaats gekomen van de regeling werktijdverkorting (WVT). Het doel van de NOW is om werkgevers financieel te ondersteunen zodat zoveel mogelijk banen en inkomens van mensen behouden blijven. Met de NOW kunt u als werkgever voor een periode van 3 maanden van substantiële omzetdaling (>20%) overbruggen door een tegemoetkoming in de loonkosten van alle medewerkers die in dienst zijn bij u als werkgever. De tegemoetkoming is maximaal 90% en gaat niet ten koste van WW rechten van werknemers. Een werkgever wordt in de regeling gedefinieerd als degene die een of meer personen in dienst heeft. Op basis van deze omschrijving lijkt de regeling te gelden voor alle vormen van sportwerkgevers. Lees meer over NOW

Voor meer informatie over de landelijke regelingen verwijs ik u naar de site van de rijksoverheid.

Ondersteuningspakket gemeente Aalten
De gemeente Aalten heeft gekeken welke extra ondersteuning de gemeente kan bieden bovenop het pakket aan landelijke maatregelen. Deze informatie vindt u op www.aalten.nl/corona onder het kopje ‘ Voor ondernemers, organisaties en verenigingen’. Zo heeft de gemeente besloten dat de huur voor ingeroosterde uren van gemeentelijke binnensportaccommodaties niet in rekening wordt gebracht voor de periode dat deze accommodaties niet gebruikt mogen worden. De huurders hebben hiervan bericht gehad. Een andere maatregel is dat verenigingen, buurthuizen en culturele instellingen die inkomsten en entreegelden mislopen en hierdoor in grote problemen komen zich bij de gemeente kunnen melden. Samen wordt dan naar maatwerkoplossingen gezocht. Ook uitstel van de betalingsverplichting gemeentelijke belastingen is onderdeel van het ondersteuningspakket (zie hiervoor).
Verder willen we u wijzen op enkele landelijke regelingen die specifiek voor verenigingen van belang kunnen zijn:

Noodfonds NOC*NSF

 • In het noodfonds van NOC* NSF is 4 à 5 miljoen euro opzij gezet als begin van een groter fonds om de financiële gevolgen van de noodzakelijke maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus zo veel mogelijk op te vangen. De Rijksoverheid en andere partners is gevraagd mee te doen in dit Corona-noodfonds Sport. NOC*NSF heeft er alle vertrouwen in dat dit snel zal lukken. Het Corona-noodfonds Sport vormt een aanvulling op de regelingen van de overheid. Kijk hier voor meer informatie.

Rabobank Coöperatief Fonds

 • Dit fonds is er voor lokale verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Het is bedoeld voor relevante en betekenisvolle initiatieven in de lokale samenleving die geraakt worden door de coronacrisis of voor initiatieven die juist door de coronacrisis worden gestart. Bijvoorbeeld verenigingen of stichtingen waarvan de evenementen zijn afgelast en die nu cruciale opbrengsten missen, maar ook bijvoorbeeld het steunen van eenzame ouderen in deze tijd. Aanvragen kunt u doen bij Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek Let op: het geldt alleen voor lokale initiatieven en er zijn criteria van toepassing. Per aanvraag is het maximumbedrag 2.500 euro.

Verenigingsondersteuning vanuit Rabobank

 • In samenwerking met NOC*NSF, LKCA, Kunstbende en Achterhoek in Beweging gaat de Rabobank de verenigingen en stichtingen ondersteunen bij het invullen van hun ambities op gebied van financiën, bestuur, gezondheid, duurzaamheid en maatschappelijke rol. Door te ondersteunen bij het invullen van hun ambities creëren ze nieuwe inkomstenbronnen, binden ze nieuwe vrijwilligers aan zich en maakt het de vereniging/stichting zelf redzamer en toekomstbestendig. Ondersteuning bestaat niet langer alleen uit financiële ondersteuning en vrijwilligersinzet, maar vooral uit intensieve begeleiding. Kijk hier voor meer informatie
 • Heeft uw club behoefte aan kennis en ondersteuning? Kijk dan hoe u zich aan kan melden via deze website.
 • Regionaal heeft Rabobank Graafschap inmiddels een extra corona-fonds voor verenigingen geopend. Aanvragen van verenigingen en andere organisaties zijn mogelijk voor tot en met 19 april.

Oranjespelers, ING en KNVB komen met financieel steunpakket voor voetbalclubs

 • De totale steun vanuit de KNVB voor het betaald voetbal is opgebouwd uit het versneld beschikbaar stellen van middelen en het met een halfjaar opschorten van de aflossingen op de leningen die sommige clubs bij de bond hebben. Daarnaast gaat de KNVB uit de eigen reserves van de sectie betaald voetbal gelden vrijmaken om de clubs te ondersteunen in het overbruggen van deze periode. Daarbij verwacht de KNVB op dit vlak ook onderlinge solidariteit bij de clubs, van de kleinste betaald voetbalorganisaties tot de clubs die Europees voetbal spelen. Voor sterke en aantrekkelijke Nederlandse betaald voetbalcompetities zijn alle clubs hard nodig. Er wordt gewerkt aan een verdere vormgeving. Lees hier meer hierover

Sportaccommodaties
Voor clubs met een eigen accommodatie zijn er veel vragen nu hun accommodatie gesloten moet blijven. Wat doen we met de voorraad? Hoe regelen we het onderhoud? En hoe zorgen we ervoor dat onze accommodaties niet worden gebruikt? Hieronder enkele tips en suggesties.

Grasvelden

 • Het gras groeit al, dus de velden vragen om onderhoud. Als onderhoud niet uitgevoerd wordt, kan dat kwaliteitsproblemen tot gevolg hebben. Juist nu de velden niet bespeeld worden is het onderhoud des te belangrijker. De uitvoering moet uiteraard geschieden binnen de adviezen en maatregelen vanuit RIVM.

Kunstgras- en kunststofvelden

 • Als de komende weken geen onderhoud wordt gepleegd, kan dat kwaliteitsproblemen tot gevolg hebben. Dit is vaak later zichtbaar. Vooral de ‘natuurlijke’ organische vervuiling van velden/banen blijft aandacht vragen.

Douches en legionella

 • Waterleidingen worden als gevolg van de maatregelen tegen het Coronavirus op dit moment niet gebruikt. Wanneer kraanwater langere tijd stilstaat, kan de waterkwaliteit negatief worden beïnvloed. Zo kan bijvoorbeeld de legionellabacterie, die de veteranenziekte kan veroorzaken, een probleem vormen. Het RIVM adviseert om te kijken naar mogelijkheden om het spoelen van weinig gebruikte tappunten toch uit te voeren. Ga in het uiterste geval over van een frequentie van wekelijks spoelen naar tweewekelijks spoelen. Bij het beheersen van risico’s rond legionella ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van de installatie. Zie voor de te nemen maatregelen en meer informatie over legionella-preventie de website van ILT.

Tips:

 • Nu de velden en accommodatie leeg staan, is het wellicht mogelijk om met een select gezelschap op gepaste afstand van elkaar klus- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren;
 • Benut deze periode juist om te werken aan zaken die ook voor de langere termijn bijdragen aan de toekomstbestendigheid en financiële gezondheid van uw vereniging. Denk bijvoorbeeld aan het verduurzamen van de accommodatie, het vernieuwen van het vrijwilligersbeleid of ga aan de slag met subsidies en fondsen werven;
 • Of help de sponsors van uw club door hun aanbod, bijvoorbeeld bezorgdiensten van restaurants, onder de aandacht van de leden te brengen.
 • Kijk kritisch naar geplande uitgaven. Kunnen die worden uitgesteld of zelfs geschrapt worden denk aan inkoop (spel)materialen en- kleding, maar ook de uitgaven voor bijvoorbeeld (team)uitjes.
 • Bekijk of je een aantal vaste uitgaven kunt stopzetten/opschorten zoals het ophalen van het afval bij de accommodatie; schoonmaakkosten enz.

Voorraden
Het is zinvol extra te letten op de houdbaarheidsdatum van voorraden en altijd de HACCP regels (risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen) aan te houden.  Mochten voorraden niet retour gestuurd kunnen worden, kijk dan of een andere invulling mogelijk is. Denk aan het bij de leden onder de aandacht brengen om hun club te steunen en iets van de voorraad over te nemen of misschien (een deel) te schenken aan de Voedselbank.

Verantwoordelijkheid handhaven sluiting accommodaties
Van de eigenaar/vereniging wordt verwacht dat zij hun sportaccommodatie op slot houden. Het is zinvol om een waarschuwingsbord op te hangen bij de toegangspoort met de mededeling dat de accommodatie is gesloten in verband met het coronavirus en eigen leden te informeren over het verbod om de sportinrichting te betreden. Als mensen daarna – ondanks de sluiting – alsnog gebruikmaken van de sportinrichting kan de veiligheidsregio via de daartoe bevoegde instanties (politie en BOA) handhavend optreden.

De komende weken zullen er langzamerhand vanuit sportbonden, Academie voor Sportkader, Rabobank enz. meer en meer webinars of online E-learning cursussen aangeboden gaan worden met als doelgroep sportclubs.

Ik hoop u via deze berichtgeving verder te kunnen helpen in deze moeilijke tijd. Mochten er naar aanleiding van de informatie verdere vragen zijn, neem gerust contact met me op bij voorkeur via elena@talentverbinder.nl. Ik denk graag met u mee.

Links: